0art.

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Regulamin

Regulamin sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego ceramikamarzen.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego ceramikamarzen.pl jest firma PRO-MIKO s.c., z siedzibą w Warszawie przy ul. Brzezińskiej 2H, NIP 118 -199- 76- 86, REGON 141801860
2. Sklep internetowy ceramikamarzen.pl jest platformą internetowa za pośrednictwem której Klient może złożyć zamówienie
3. Sklep czynny jest siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony http://www.ceramikamarzen.pl
4. Klient składając zamówienie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Sklep ceramikamarzen.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet
2. Sprzedający dopuszcza dwa sposoby zawarcia umowy z Klientem. Jeden to złożenie zamówienia przez sklep internetowy, akceptację regulaminu i procesowanie zamówienia oraz drugi tj. złożenie zamówienia w drodze negocjacji wszelkich zapisów umowy, w tym również zmieniających zapisy  regulaminu. Ustalanie wszelkich warunków pomiędzy Kupującym a sprzedającym powinny być prowadzone w formie elektronicznej na adres biuro@ceramikamarzen.pl lub pisemnej (Pro-Miko s.c. Brzezińska 2h, 03-075 Warszawa).

3. Podstawą do realizacji zamówienia jest prawidłowo wypełniony formularz, z danymi adresowymi oraz  adresem e-mail
4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym po otrzymaniu płatności na konto
5. Klient składający zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.  
6. Obsługa sklepu w celu potwierdzenia zamówienia będzie kontaktować się z klientem zgodnie z danymi przekazanymi w formularzu Zamówienia. W przypadku nieprawidłowości podanych danych Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.
7. Każde zamówienie jest fakturowane.
8. Do czasu realizacji zamówienia klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu oraz się z niego wycofać. W przypadku gdy Klient rezygnuje z poprzednio złożonego zamówienia informację prosimy kierować na adres email: biuro@ceramikamarzen.pl, zamówienie opłacone traktowane jest jako przyjęte do realizacji.
9. Zamówienie złożone przez Kupującego realizowane jest po cenach z zamówienia - Koszyk.
10. Wszystkie CENY podane na stronie internetowej www.ceramikamarzen.pl są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług, wyrażone w PLN Polski Złoty, a skompletowane zamówienie gotowe do wysłania do Klienta fakturowane fakturą VAT.
11. Sklep ma prawo do zmian cen, wprowadzania nowych produktów, usuwania kolekcji, promocji wybranych produktów jak i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen nie mają wpływu na uprzednio złożone zamówienie przez Klienta przed datą wejścia zmiany.
12. Zgodnie z zasadami podanymi w zakładce “dostawa Towaru” koszt przesyłki kurierskiej pokrywa Kupujący (w przypadku wysyłki towaru kurierem). W przypadku odbioru osobistego doliczana jest opłata za przygotowanie towaru. Opłata uzależniona jest od wagi przygotowywanych produktów. W przypadku zamowień plytek wielkoformatowych kolekcji MONOLITH Tubądzina - cena transportu ustalana będzie indywidualnie.
13. Koszty przesyłki - jeśli występują - doliczane są do wartości zamówienia i stanowią łączną kwotę do zapłaty
14. Podane ceny produktów na stronie internetowego Sklepu nie zawierają kosztów transportu.
15. W przypadku braku dostępności produktu na który klient złożył zamówienie, Sklep zobowiązany jest poinformować Klienta o tym fakcie niezwłocznie, zastrzegając sobie prawo do braku dostępności produktu bez dalszych wyjaśnień.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, obsługa sklepu sprawdza możliwości dostarczenia zamówionego towaru oraz kompletność danych zamawiającego. 
3. Sklep wysyła fakturę do weryfikacji przez Klienta oraz w celu dokonania płatności za zamówienie.
4. Jako datę rozpoczęcia realizacji zamówienia przyjmuje się dzień roboczy po wpłynięciu zapłaty na konto Sklepu.
5. Zamawiający otrzymuje towar na adres podany w formularzu zamówienia.
6. Jeśli towary z zamówienia mają inne terminy dostępności, zamówienie realizowane jest po skompletowaniu całości zamówienia, jednak nie później niż termin określony w pkt. 4
7. Realizacja zamówienia odbywa się niezwłocznie jednak w terminie nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty zaksięgowania środków (płatność) za towar na koncie Sklepu.
8. Kupujący realizuje płatność w następujący sposób:
a. Złożenie zamówienia
b. Otrzymanie potwierdzenia i faktury na adres email Zamawiającego
c. Dokonanie płatności za całość zamówienia na konto podane poniżej. Zamawiający przelewa całość kwoty za towar wraz z kosztami transportu (jeśli występują) a Sklep wysyła towar po wpłynięciu zapłaty na rachunek bankowy. W tytule płatności Zamawiający podaje numer zamówienia (generowany automatycznie przez system zamówień podczas kompletowania towarów do Koszyka). Numer ten jest również widoczny na fakturze przesłanej drogą email do Zamawiającego. Numer faktury w tytule przelewu jest również akceptowalny.

Numer rachunku bankowego:
PRO-MIKO s.c.
57 1140 2017 0000 4502 0998 3687
Tytułem: zamówienie nr …….

lub

dokonanie płatności zadatku w wysokości 30% wartości zamówienia, powiększonej o 2%, jako opłata za odbiór gotówki.

Numer rachunku bankowego:
PRO-MIKO s.c.
57 1140 2017 0000 4502 0998 3687
Tytułem: zamówienie nr …….

Pozostała Kwota za towar zostaje pobrana od Klienta w momencie dostawy towaru przez firmę spedycyjną lub podczas odbioru osobistego.

9. Dostawa towaru realizowana jest w dni robocze. 
10. Firma spedycyjna odbiera towar na zlecenie Sklepu i dostarcza na wskazany adres Zamawiającego w ciągu 48 godzin od pobrania towaru z fabryki/magazynu.
11. Przesyłki są ubezpieczone i monitorowane. W przypadku kradzieży lub zniszczenia następuje zwrot wartości paczki (po spełnieniu warunków opisanych w warunkach dostawy - protokół zniszczenia).


REKLAMACJE

1. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w KC.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby firmy: Brzezińska 2h, 03-075 Warszawa lub przesłanej w formie elektronicznej na adres: biuro@ceramikamarzen.pl
Szczegółowy opis reklamacji Klienta powinien zawierać:

-Datę wystąpienia wady (ujawnienie), rodzaj wady, zdjęcia wady, żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Podane informację ułatwią i przyśpieszą proces reklamacyjny ale nie mają wpływu na skuteczność procesu reklamacji jeśli któreś z zaleceń nie zostanie wypełnione.

 

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.


5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany w korespondencji adres.  Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6 powyżej Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561 KC.

 

 

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Zgodnie z Ustawą Prawach Konsumenta, Klient, który jest konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od momentu wydania rzeczy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 PK a w szczególności:

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zgodnie z Art. 34. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

 

2. Odstąpienie od umowy Konsument składa w dowolnej formie. Poniżej wskazujemy niektóre z nich:

-  na formularzu – oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy przesłać na adres biuro@ceramikamarzen.pl lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby firmy, Brzezińska 2h, 03-075 Warszawa.

- e-mailem na adres biuro@ceramikamarzen.pl

- smsem na numer +48693109454

- za pomocą chat`u na stronie naszego sklepu

- telefonicznie

 

3.  Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi fakt otrzymania odstąpienia.

4. W przypadku kiedy Konsument realizuje odstąpienie od Umowy zgodnie z pkt 2 powyżej, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Odesłanie przedmiotu Umowy jest na koszt Konsumenta i powinno nastąpić niezwłocznie po odstąpieniu od Umowy nie później niż 14dni od dnia kiedy to Konsument od niej odstąpił.

 

6.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

7.  Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi poniesione koszty zakupu towaru. Termin ten może zostać wydłużony do momentu otrzymania zwrotu towaru od Konsumenta.

8. Klientowi zgodnie z art.38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i.  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l.  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Informujemy, iż działając zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz z rozporządzeniem PEiR z dn. 27.04.2016, dane Państwa, przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia. W przypadku zaznaczenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych oraz promocyjnych będziecie Państwo objęci programem informacyjnych dla naszych Klientów o nowych produktach, promocjach i zmianach jakie nasz Sklep wprowadzać będzie w przyszłości z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

2. Po złożeniu zamówienia Państwa dane osobowe będą udostępnione upoważnionym pracownikom w celu prawidłowej realizacji umowy.

3. Mają Państwo możliwość wglądu do danych, ich zmiany oraz wykasowania na żądanie. W takim przypadku właściciel serwisu zaprzestaje ich wykorzystywania a Państwa konto zostaje usunięte.  

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO to dokładnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Zgodnie z nowymi przepisami chcielibyśmy poinformować nszych klientów i przyszłych klientów iż:

  1. Zidentyfikowaliśmy procesy przetwarzania danych osobowych (jakie dane i w jakich celach przetwarzamy). Dane podczas wprowadzania zamówienia konieczne są do dalszego procesowania transakcji, poprawnej wyceny, dostawy oraz podstawy reklamacyjnej. Zapytanie przez formularz kontaktowy sygnalizuje dwie dane kontaktowe które służa do kontaktu zwrotnego przez naszego pracownika i nie są przekazywane na zewnątrz.
  2. Zweryfikowaliśmy parametry procesowe przetwarzania danych
  3. Określiliś my poziom ryzyka danych chronionych na poziomie Low. 
  4. Przeprowadziliśmy procedurę oceny skutków dla ochrony danych i jej utraty.
  5. Podpisaliśmy umowy powierzenia danych osobowych ze wszystkimi naszymi kontrahentami, którym przekazujemy Państwa dane w celu procesowania zamówienia w szczególności z magazynami zewnętrznymi oraz firmami spedycyjnymi.
  6. Respektujemy nowe prawa osób ktrych dane przetwarzamy. Między innymi prawo do usunięcia danych i bycia zapomnianym.
  7. W każdym momencie nasz Klient ma prawo do zgłoszenia nam naruszeń lub podejrzenia naruszeń w formie przesłania maila na adres: biuro@ceramikamarzen.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DANYCH I PRZETWARZANIA DANYCH

 

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych na potrzeby świadczenia usług sprzedaży produktu i dostawy jest PRO-MIKO s.c. Piotr Kostkowski Paweł Bułaciński z siedzibą w warszawie, ul. Brzezińska 2h, 03-075 warszawa. NIP: 1181997686

- dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować pod adres email: biuro@ceramikamarzen.pl, telefonicznie 693 109 454, przez elektroniczny formularz na stronie www.ceramikamarzen.ploraz pisemnie przesyłając korespondencję na adres:       PRO-MIKO s.c., ul. Brzezińska 2h, 03-075 Warszawa

 

- Państwa dane podawane w procesie zamawiania produktu w naszym sklepie są przetwarzane w celu:

Podjęcie działań na Pani/Pana żądanie

Procesowanie zamówienia

Wystawienia faktury

Realizacji zamówienia

Wysyłki towaru

Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. F RODO)

 

- Odbiorcami Państwa danych mogą być:

Pracownicy firmy Pro-Miko s.c.

Firmy świadczące usługi z zakresu – transportu, informatyki bazodanowej i serwerowej, obsługi klienta w tym telefonicznej i elektronicznej, księgowo- finansowe i podatkowe

 

- Firma Pro-Miko s.c. nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący EU.

 

- W każdym momencie ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. 

 

- Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej następujących celach:

1. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z żądaniem lub jego realizacją oraz przetwarzaniem danych osobowych

2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową o świadczenie usług drogą elektroniczną 

 

- Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcie umowy Przez Panią/Pana
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów KC art.543. Wszelkie informacje dotyczące produktów są zgodne z danymi katalogowymi producenta.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych pomyłek i błędów

3. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami Kodeksy Cywilnego

4. Towar do momentu zapłaty stanowi własność PRO-MIKO s.c.

5. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu

6. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę

Facebook